Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydává v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalšími platnými právními předpisy, společnost

  Filipa, s.r.o.
  IČ: 25282875
  DIČ: CZ25282875
  se sídlem Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad
  zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C12773

  e-mail: petprogram@filipa.cz
  telefon: +420 778 771 728, +420 601 309 268
  (dále jen „prodávající“)  
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.filipapet.cz (dále jen „internetový obchod“).

  Kupujícím je buď spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“) nebo orgán státní správy či samosprávy (dále jen „orgán státní správy či samosprávy“), (spotřebitel, podnikatel a orgán státní správy či samosprávy společně též jako „kupující“).

 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s Podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a potvrzuje, že se s těmito dokumenty řádně seznámil. Tyto obchodní podmínky vč. Podmínek ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto dokumentů.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou vydány a kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (ani práva z vadného plnění). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby operátora kupujícího.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že si kupující objedná zboží, které je nedostupné a zboží je možné nahradit podobným zbožím, prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku v části nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. V případě, že si kupující objedná zboží, které je nedostupné a zboží již není možné dodat ani nahradit podobným zbožím, prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena. Bylo-li zboží již uhrazeno, prodávající vrátí kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odeslání e-mailové zprávy dle předchozí věty, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o předání objednaného zboží k expedici. Kupující může zrušit objednávku písemně na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • předem, bezhotovostním převodem částky na bankovní účet prodávajícího vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1225282875/2700,
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Lázeňská 184, Lázně Bělohrad.  
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Prodávající nemá povinnost evidovat tržby podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Kupující s tímto souhlasí. V případě požadavku a zaslání daňového dokladu v listinné podobě kontaktuje kupující prodávajícího na e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující (spotřebitel) odeslat odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující (spotřebitel) na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 4. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.  Kupující (spotřebitel) nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující (spotřebitel) souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Jestliže kupující (spotřebitel) zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Zboží musí kupující (spotřebitel) vrátit prodávajícímu úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Kupující (spotřebitel) je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny.
 9. V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se ochrana spotřebitele podle tohoto článku těchto obchodních podmínek (odstoupení od smlouvy). Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že v době, kdy kupující (spotřebitel) zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující (spotřebitel) očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím (spotřebitelem), má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se v rozporu s povinností prodávajícího vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, u zboží podléhajícího rychlé zkáze musí být vady reklamovány bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejdéle v době, po kterou lze zboží použít, a u zuživatelného zboží musí být vady reklamovány ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím (spotřebitelem), nebo vyplývá-li to z povahy zboží. U zboží použitého je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
 3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující (spotřebitel) požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující (spotřebitel) požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující (spotřebitel) právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující (spotřebitel) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující (spotřebitel) i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující (spotřebitel) má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle prodávajícího. Prodávající vydá kupujícímu (spotřebiteli) písemné potvrzení o tom, kdy kupující (spotřebitel) právo z vadného plnění uplatnil, druh uplatněného práva, dobu uplatnění práva, způsob vyřízení reklamace, v případě opravy dobu jejího trvání s uvedením, o kolikátou opravu v řadě u stejné věci se jedná, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím (spotřebitelem) nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující (spotřebitel) má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (spotřebitele), tj. uplatnění práva z vadného plnění, prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího (spotřebitele) o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující (spotřebitel) před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující (spotřebitel) vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující (spotřebitel) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Práva z vadného plnění, jde-li o kupujícího, který je spotřebitelem, se řídí občanským zákoníkem zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a zákonem o ochraně spotřebitele.
 11. Práva z vadného plnění, jde-li o kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí občanským zákoníkem, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117. Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady u spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží, ledaže je u daného typu zboží v katalogu internetového obchodu lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně. Takto uvedená lhůta má přednost. U zboží podléhajícího rychlé zkáze, zuživatelného zboží a zboží použitého je kupující, který není spotřebitel, oprávněn postupovat dle ust. odst. 3 tohoto článku těchto obchodních podmínek. Prodávající neposkytuje záruku za jakost u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VIII. Doručování

 1. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem).
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající vydal Etický kodex, kterým je ve vztahu ke kupujícímu dobrovolně vázán ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Etický kodex je zveřejněný na webových stránkách www.filipa.cz.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující (podnikatel) tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.4.2019.
Rychlá navigace
Objednávky

Filipa s.r.o.

U Přehrady 3204/61

Jablonec nad Nisou 466 01

Česká republika

audiboutique@audi.cz